OŠETROVANIE STROMOV

Hoci sa široká verejnosť často domnieva, že stromy môže rezať ktokoľvek, ide o odbornú prácu, pri ktorej musí skúsený pracovník zhodnotiť mnoho faktorov. Rez je vždy nutné prispôsobiť priamo pre konkrétneho jedinca a preto je nutné brať do úvahy druh stromu, fyziologický stav jedinca a jeho príčiny, statické pomery, kolonizáciu stromu drevokaznými hubami alebo hmyzom a pod., na základe čoho odborník stanoví rozsah a intenzitu zásahu. Pri neodborne vykonanom reze môže dôjsť k nenávratnému trvalému poškodeniu stromu alebo jeho destabilizácii a následnému pádu.

Výchovný rez

Výchovnému rezu by sa mala venovať obzvlášť veľká pozornosť. Tento rez sa robí v prvých rokoch po výsadbe na trvalé stanovisko a dáva predpoklad na vytvorenie zdravej a stabilnej štruktúry koruny v období dospelosti.

Zdravotný rez

Je najčastejším typom ošetrovania stromov. Cieľom rezu je udržanie dobrého zdravotného stavu a vitality jedinca a zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti stromu. Pri zdravotnom reze sa odstraňujú vysýchajúce a suché konáre, mechanicky poškodené a zlomené konáre so zníženou vitalitou, konáre napadnuté patogénmi a škodcami, kodominantné výhony, krížiace sa alebo nevhodne vrastajúce do koruny.

Bezpečnostný rez

Tento typ rezu je najjednoduchším typom ošetrenia stromov. Cieľom tohto rezu je zabezpečiť aktuálnu prevádzkovú bezpečnosť koruny stromov, pri ktorom sa odstraňujú konáre suché, poškodené, nalomené či zlomené voľne visiace v korunách stromu.

Redukčný rez

Tento rez má za účel zmenšenie objemu koruny alebo jej častí. Používa sa v prípadoch stromov rastúcich v blízkosti domov, dopravných značiek, nadzemných elektrických vedení alebo verejného osvetlenia ... Ďalším dôvodom redukcie je symetrizácia konárov, ktoré vychyľujú strom z jeho ťažiska (asymetrická či excentrická koruna). Celková redukcia asimilačného aparátu nesmie presiahnúť 20%.
Pri tomto reze musí byť zachovaný prirodzený habitus jedinca.